Höstårsmöte 15/11 15.00

Välkommen till höstårsmöte på Brinova Arena 15/11 kl 15.00 Vi har valt att boka upp Brinova Arena där möjlighet finns att dela av hallen i två delar. Vi vill att du som medlem anmäler dig via GIT-tävling om du avser att delta på mötet. Detta för att vi ska kunna hålla koll på antalet och handla efter det restriktioner som finns. Vi tittar också på möjlighet att ni medlemmar ska kunna ta del av mötet digitalt och kommer återkomma med information kring detta.

Anmälan

Agenda 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7. Val av: 
a. klubbens ordförande för en tid av ett år; 
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; 
d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; 
e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 
f. ombud till GDF-möte.

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

9. Övriga frågor (information och diskussion).