Höstårsmöte Trummenäs Golfklubb

Höstårsmöte Trummenäs Golfklubb

23 oktober 2018 18.30

Plats: Hotell Statt, Ronnebygatan

 

Förslag till föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets -och räkenskapsår
 7. Val av:
 • Klubbens ordförande för en tid av ett år
 • Tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 • Tvåsuppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
 • Tre revisorer för en tid av ett år
 • Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav vilka en skall utses till ordförande. OBS I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
 • Två personer för ombud till GDF-möten


8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
9. Information och övriga frågor
10. Avtackningar

 

Vi ser fram emot att träffa er alla!

Varmt välkomna!

 

Styrelsen på Trummenäs Golfklubb

 

 

Kommentarer