Vårårsmöte Trummenäs Golfklubb

Vårårsmöte Trummenäs Golfklubb

Datum: 28 mars 2019 kl. 18:30 

Plats:   Hotell Statt, Ronnebygatan

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

7. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Kompletteringsval av styrelse (fyllnadsval efter Tom Ohlsson) och valberedning (en vakant plats)

12. Styrelsens förslag:

a. Förslag kring övergripande verksamhetsmål

b. Förslag till delegation till styrelsen gällande investering i ev. solpanelanläggning

13. Motionsbehandling

14. Övriga frågor

15. Avslutning

 

Vi ser fram emot att träffa er alla!

 

Varmt välkomna!

 

Styrelsen på Trummenäs Golfklubb

 

 

Kommentarer