Masterplan och stort fokus på att förbättra banan

Golfbanan på Trummenäs får gott betyg av medlemmarna men klubbledning och styrelse är inte nöjda. En rejäl satsning ska göras för att utveckla och förbättra banan ytterligare de närmsta åren. Vid måndagens styrelsemöte tog styrelsen dessutom beslut om att klubben ska ta fram en masterplan för banan.

”Golfbanan är vårt kärnvärde och ska vi på sikt uppnå visionen att bli den mest attraktiva golfklubben i sydöstra Sverige måste vi investera och se till att den blir i toppklass”, säger Mats Johansson, styrelseordförande. ”Därför vill vi anlita en expert som tar fram förslag på hur banan långsiktigt kan utvecklas. Vi välkomnar även medlemmar och komma in med förslag och synpunkter.”

Under 2020 har antalet golfskor som trampat runt på, tee:er, på fairways och på greenerna på Trummenäs ökat med historiska siffror. Drygt niotusen fler ronder har spelats under 2020 jämfört med förra året. 33 000 registrerade ronder har genomförts till och med september sedan banan öppnades i mitten på mars. Något fler lär det bli eftersom säsongen inte är helt avslutad när detta skrivs. Förra året spelades det 23 167 ronder.

Under sommaren när trycket var som störst var banan i stort sett fullbokad från sex på morgonen till sju på kvällen. ”

 

Det hårda trycket innebar en stor påfrestning både på banan och på personalstyrkan”, säger Hampus Carlsson, head greenkeeper. ”Vi var tvungna att fokusera på att hinna genomföra allt klipparbete och hann inte med de större underhållsarbetena, som luftning och dressning i den grad som det behövts.”

Eftersom spelare gått ut så tidigt som halv sex och att banan därefter fyllts på med en ständig ström med spelare har banarbetarnas klippningsarbete tagit mycket längre tid än normalt. Varje gång någon skulle slå ut måste banarbetarna köra åt sidan och vänta. När klippningen blivit klar har tiden inte funnits till att genomföra mycket av det övriga arbetet.

Trots detta har alltså medlemmarnas omdöme om banan i Players 1:st undersökningarna blivit positivare jämfört med förra året. Det är ett gott betyg åt banpersonalens slit. Men varken styrelse eller klubbledning är nöjda.

”Vi har redan under hösten börjat arbeta med flera olika åtgärder för att öka kvaliteten på banan”, säger Johan Bjerngren, klubbchef. ”Och mer ska göras under vintern.”

Följande åtgärder är igång eller ska göras inför 2021:

Dammarna
Upprensning av dammarna har påbörjats, främst av ett gäng engagerade och duktiga volontärer. Dykare har lagt nya rör för syresättning i dem och karpar har planterats ut för att hålla dammarna fina.

Bunkrarna 
Bunkersand har köpts in och börjat fyllas på, främst i greenbunkrarna. Kanterna ska skäras. Bunkrarna är ett prioriterat område inför 2021. Fairwaybunkrar ska ses över. Sista bunkern på hål fjorton är igenfylld och ska bli en gräsbunker till nästa år. På hål åtta ska bunkern på kulle läggas igen. Finjustering av bunkern vid hål tre ska också genomföras.

Tee:er, fairways och foregreens
 Vertikalskärning av tee:er, fairways och greener ska genomföras två gånger per år. Klubben kommer att hyra in en speciell maskin för detta och genomförde den första skärningen redan förra veckan. Vertikalskärning har inte tidigare genomförts regelbundet av banan något som måste göras om gräsytorna ska må bra och ha hög kvalitet.

Under hösten gödslades alla fairways för första gången på länge och det är något som ska göras regelbundet framöver. ”Vi kommer att genomföra gödsling tre gånger per år från och med nu”, berättar Johan. ”

 

Vi lider till exempel av att det tidigare såtts olika sorters gräs när det varit skador, vilket skapat gräs-öar med olika längder på gräset. Med hjälp av gödsling och klippning kommer vi att kunna hålla dessa i schack.”

 

Vägar och skog 
Två nya vägar ska skapas. Dels på hål fyra, från tee 47 fram till diket. Dels mellan trettons green till hål fjorton. Röjning i vissa skogspartier ska göras. Sly ska bort och en del träd ska tas bort.

 

Ny maskinpark 
Under de senaste åren har klubben haft stora problem med maskiner som gått sönder och behövt stora reparationer. Nu har styrelsen beslutat att merparten av klubbens sexton maskiner ska bytas ut mot nya i början av nästa år. Klubbledningen är i full färd med att ta in offerter från olika maskintillverkare.

 

Ökad kompetens 
Styrelsen har i nästa års budget skapat utrymme för att anställa ytterligare en person med kompetens inom banskötsel. En av banarbetarna ska gå en högre mekanikerutbildning så att skötsel och underhåll av den nya maskinparken görs på ett bra sätt. En annan banarbetare ska gå en greenkeeper-utbildning inom kort. Allt för att öka kompetensen totalt i banteamet.

Kommentarer