Kallelse Årsmöte

Kallelse Årsmöte

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

 2021 – 10 – 17 19.00 – Sparresalen

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Val av:
  klubbens ordförande för en tid av ett år;
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
  c. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  d. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka
  en skall utses till ordförande;
  e. ombud till GDF-möte.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Övriga frågor (information och diskussion).