Kommittéer

Trummenäs GK Kommittéer

Inledning 

Trummenäs GK är beroende av ideella krafter för att fungera. Ideellt engagerade medlemmar ska stödjas och uppmuntras, för att fortsätta engagera sig i klubbens olika verksamheter. De eldsjälar som engagerar sig i kommittéer eller som volontärer är kulturbärare. Vår målsättning är att de görs delaktiga i beslutsprocesser och förändringsarbeten. Klubbens ideella kommittéer bidrar med sin tid och kompetens och jobbar mot klubbens mål och visioner, vilket ger goda förutsättningar att nå klubbens uppsatta mål. 

Kommittéerna skall verka för medlemmarnas sammanhållning, mångfald och klubbkänsla samt hålla varandra och medlemmarna informerade om arbetet i kommittéerna.   

Vår målsättning är att vara en modern golfklubb som följer trender – att vara en attraktiv klubb för medlemmar och gäster. Därav kan kommittéernas uppsättning och hur en kommitté arbetar variera år från år, beroende på vilka ledamöter som sitter i kommittén.

Klubben behöver fler medlemmar som engagerar sig i kommittéerna, är du intresserad tag kontakt med någon i respektive kommitté.

Arbetet i kommittéerna 

Målsättningen är att hitta arbetsformer som passar respektive kommitté och att ge kommittéledamöterna mandat att fatta beslut och genomföra aktiviteter. Samtidigt är det viktigt med en viss stadga i kommittéernas arbete, så att fördelningen av ansvarsområden blir tydlig mellan kommittéerna. Därför har kommittéerna tillsammans med styrelsen arbetat fram arbetsbeskrivningar för varje kommitté som kan användas som introduktion för nya medlemmar och ledamöter. 

Eventuell förändring eller upplösning av kommitté föreslås för och beslutas av styrelsen. Styrelsen utser en ledamot eller någon från personalen att vara ”länken” mellan Klubbchef – då klubbchefen inte ingår i kommittén – och respektive kommitté. Aktuella kommittéer beskrivs på klubbens hemsida. Kommittéernas ansvarsområden och arbetsuppgifter beskrivs nedan.  

Klubbchefen är navet och är uppdaterad med vad som händer på klubben för att kunna fatta välgrundade beslut. Kommittéordförandena rapporterar och för dialog med klubbchefen som i sin tur rapporterar till styrelsen. Klubbchefen ingår som ledamot i några kommittéer. Respektive kommittéordföranden bjuds in till styrelsen för att redogöra för verksamheten. 

Ärenden från kommittéerna bereds skyndsamt av styrelsen. 

Kommittéernas sammansättning och ansvar 

I respektive kommitté ska det finnas en ordförande, som utses av styrelsen, och en sammankallande. Respektive kommitté utser lämpligt antal kommittémedlemmar som de bedömer behövs för att bedriva verksamheten.  

Varje kommittés ansvarsområden, arbetsuppgifter och mandat beskrivs nedan. Tillsammans med kommitténs verksamhetsplan presenteras de för nya ledamöter. Så att de kan bilda sig en uppfattning om vad det nya ideella engagemanget omfattar, både vad gäller uppdrag, tid och ansvarsområden.  

Kommittéordföranden har huvudansvaret för kommitténs verksamhet. Varje kommitté har en verksamhetsplan som beskriver mål och aktiviteter samt en årsplan med aktiviteter och mötestider under året. Till styrelsen överlämnas årligen verksamhetsberättelse och årsplan.  

Respektive kommitté tar fram förslag till beslut förändringar,  som utvecklar verksamheten, förslagen beslutas av styrelsen. Budget äskas inför budgetarbetet till styrelsen som beslutar.  Varje kommitté har ansvar för framtagande och uppföljning av budget och av aktiviteter inom sin verksamhet. Medel som samlas in av kommittén ansvarar och hanterar kommittén själva för.  

Tävlingar inom den egna kommitténs målgrupp, som inte är beslutade av Tävlingskommittén, hanteras och administreras av respektive kommitté. 

Kommittéernas ansvarsområden, aktiviteter och kontaktpersoner skall finnas hemsidan. Det är kommittéernas ansvar att regelbundet lämna information till klubbchef eller kommitté som informerar medlemmarna via e-post/nyhetsbrev och hemsida.

En beskrivning av kommittéernas sammansättning och ansvar finns på medlemssidorna.