Valberedning och revisorer

Valberedning

Enligt Trummenäs GK stadgar §22 gäller följande:

  • Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter och väljs av årsmötet.
  • Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper bör finnas representerade. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. 
  • Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.

Alla medlemmar är välkomna att stödja valberedningen med förslag.

Vid höstårsmötet 2023 valdes Christina Sonberg till ordförande för en tid av ett (1) år och Mirja Rasmussen och Ulf Frisesdal till ledamöter, för en tid av ett (1) år

valberedningen@trummenasgk.se

Revisorer

Enligt Trummenäs GK stadgar §23 gäller följande:

Golfklubbens räkenskaper och förvaltning ska revideras av en ordinarie revisor, som är godkänd eller auktoriserad revisor, samt en suppleant. Dessa
personer väljs av årsmötet. 

Golfklubbens räkenskaper och förvaltning ska revideras av en ordinarie revisor samt en suppleant. Valet sker genom att golfklubben utser ett revisionsbolag med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning. 

Från och med 2024 är klubbens revisor Anders Håkansson, auktoriserad revisor Ernst & Young. Per Johansson, auktoriserad revisor Ernst & Young, är revisorssuppleant.  Båda är valda för en tid av ett (1) år.