Valberedning och revisorer

Valberedning

Enligt Trummenäs GK stadgar § 22 gäller följande:

 • Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och en ledamot samt styrelsen utser en ledamot.
 • Olika åldersgrupper bör finnas representerade.
 • Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
 • Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.
 • Valberedningens uppgift är att inför höstårsmötet söka upp, kontakta och nominera medlemmar med rätt kompetens till klubbens förtroendeposter i styrelsen.

 

Enligt stadgarna § 19 är valbara till golfklubbens styrelse och valberedning röstberättigad medlem i klubben. Anställda inom klubben eller anställda inom någon av klubbens stadigvarande entreprenörer får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben.

Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.

Alla medlemmar är välkomna att stödja valberedningen med förslag.

Vid höstårsmötet 2022 valdes Christina Sonberg till ordförande för en tid av ett (1) år och Mirja Rasmussen och Ulf Frisesdal till ledamöter, för en tid av ett (1) år

valberedningen@trummenasgk.se

Revisorer

Enligt Trummenäs GK stadgar §23 gäller följande:

 • Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.
 • Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
 • Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
 • Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens
  förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.
 • Revisorerna är valda av årsmötet.
 
Enligt stadgarna § 19 kan anställda inom klubben eller anställda inom någon av klubbens stadigvarande entreprenörer inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben.
 

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben. 

Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.
 

Vid höstårsmötet 2022 valdes Maria Olsson och Kerstin Fagerberg till klubbens revisorer, för en tid av ett (1) år. 

Till revisorssuppleanter valdes Jonas Andersson och Lars Johansson, för en tid av ett (1) år.