Verksamhetsåret 2023

Trummenäs GK VErksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan för 2023 är framtagen av styrelsen i samarbete med ledningen och kommittéer. Planen är beslutad av årsmötet den 27 november 2022.

Planen kan du läsa i sin helhet på medlemssidorna.

Vår vision, mission och kärnvärden

Visionen ger oss en bild av vad vi strävar mot, det vi vill uppnå. Vår vision är att Trummenäs GK skall vara en attraktiv mötesplats med golfen i centrum. 

Missionen är vår kompass som beskriver vad vi ska fokusera på och mot den fattar vi beslut. Vår mission är att Trummenäs GK drivs genom en god samarbetsanda med struktur, stabil ekonomi och kompetent personal. 

Våra kärnvärden beskriver de egenskaper vi vill bli förknippade med. Våra kärnvärden är: 
Omtanke – på vår klubb får man alltid ett vänligt bemötande, god service, Vi visar respekt för varandra och vår omgivning. 
Kvalité – vår verksamhet ska genomsyras av kvalitet, medvetenhet och professionalism 
Utveckling – för att nå våra uppsatta mål arbetar vi ständigt för att förbättra Trummenäs GK.

MEDLEMMAR OCH KLUBBLIV

Trummenäs GK ska vara ett naturligt ”centrum” av Trummenäs, en attraktiv mötesplats med golfen i centrum. Klubben ska tilltala våra medlemmar, gäster och boenden i området. 

Genom samarbeten med andra erbjuder vi aktiviteter kring restaurang, korthålsbana, träningsområden, studio och range. 

 

iNKLUDERANDE OCH TRYGG

Trummenäs GK ska vara en inkluderande och trygg klubb där alla känner sig välkomna. Vi arbetar för att klubbens verksamhet skall vara inkluderande och trygg, som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Klubben har arbetat med jämställdhet och likabehandling inom ramen för Svenska Golfförbundets initiativ ”Vision 50/50”, för vilken vi erhållit Svenska Golfförbundets diplom.

Banan 

Varumärket Trummenäs GK har varit förknippat med snabba greener och en bana i gott skick, den positionen ska vi återta. 

Banan har högsta prioritet och är klubbens viktigaste resurs. Den står i fokus för vårt arbete även under 2023. Vi strävar efter att stärka varumärket och erbjuda en bana med hög och jämn kvalitet på hela spelfältet, bra träningsområden och trevliga samlingsutrymmen. 

Under förra året genomfördes insatser för att återställa banan till sitt ”ursprungliga skick”. Arbetet följer den plan som upprättats av bankommittén och banchefen. Planen är rullande på tre år och innehåller såväl förbättringar för banan som investeringar i utrustning och maskiner. 

Det krävs flera åtgärder för att banan ska hålla en god kvalité. Vår långsiktiga målsättning är att hålla banan med sommargreener öppna för medlemmar och gäster under en så stor del av året som är möjligt. Banan och dess övningsområden ska präglas av en hög kvalité och med en layout som gör att golfupplevelsen blir lika bra för alla kategorier av spelare. 

Säkerhet runt banan, naturupplevelse och tillgänglighet har hög prioritet. Områdena kring tee och fairways kommer under året att få en förbättrad finish. Olika punktinsatser på banan kommer att genomföras. Vi behöver skapa en stabil vattenförsörjning och vårt bevattningssystem har nått sin förväntade livslängd. Ett nytt styrsystem till bevattningen kommer att behövas inom de närmaste åren. 

Planerna på att utveckla Trummenäs som bostadsområde pågår längs hål tre. Ledningen har en löpande dialog om utvecklingen, med i första hand Karlskrona kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Nya bostadsområden på och omkring Trummenäs innebär fler boende i vårt närområde, vilket  kan det innebära fler medlemmar och det är positivt.

golfutveckling 

Trummenäs GK skall vara en attraktiv arena för golfutveckling, som stimulerar såväl medlemmar som golfspelare från andra klubbar att utveckla sin golfkunskap. Våra träningsområden och simulatoranläggning i studion skall ha hög standard för att på så vis inbjuda till träning.

Vår huvudsakliga inriktning är att ge egna medlemmar ett attraktivt träningsprogram som stimulerar alla ålderskategorier, unga och medelålders golfintresserade till klubben. För att garantera golfspelets utveckling. 

Klubbens målsättning är att förbättra träningsområdena och öka antalet aktiviteter som lockar fler medlemmar till träning.

ENtreprenörer 

Klubben har inför 2023 tecknat ett entreprenadavtal med PRO Björn Asplund, Ellbe Golf AB, som även driver shopen på klubben och har ansvar för receptionstjänsterna under säsong.

Avtalet för restaurangen med Ioannis Karantonis är tecknat för ytterligare två år. Genom att Ioannis tar över Trummenäs Camping ser vi goda förutsättningar för ett gott samarbete om gäster, boendemöjligheter för greenfeegäster och möjlighet att skapa attraktiva träningsläger. 

MILJÖ 

Vår golfanläggning ska vara av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidra till god hälsa bland vår personal och en bra miljö. Vi ska följa miljölagstiftningen och arbeta förebyggande för att minska golfbaneskötselns miljöpåverkan. För att minimera kemikalieanvändningen följer vi branschens regler.

volontärer

Det ideella arbete som utförs av klubbens medlemmar i form av volontärer på banan, i klubbens olika kommittéer och i styrelsen, utgör en viktig del i klubbens verksamhet. 

Klubbens framgång hänger på att vi hjälps åt. Vi behöver därför engagera fler medlemmar att delta i volontärarbete. Vi uppmanar därför fler att engagera sig i klubben. Det finns plats för alla och det finns uppgifter till alla som vill, oavsett vad du är intresserad av eller bra på. Kontakta vår klubbchef och anmäl ditt intresse.

Tävling

Grunden för tävlingsverksamheten är baserad på idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. 

Klubben ska erbjuda våra medlemmar ett attraktivt program med tävlingar med ett väl samordnat program, där hänsyn till olika medlemsgruppers intressen ska vara väl avvägt. 

Tävlingsintresserade medlemmar ska hitta tävlingar som attraherar dem. Det innebär att klubben ska erbjuda ett varierat tävlingsprogram med såväl par-, lag- som singeltävlingar och olika tävlingsformer. 

Tävlingskommitténs ambition är att fortsätta utveckla volontärskonceptet med en tydlig och engagerad stor grupp volontärer som deltar i planeringen och genomförandet av tävlingar. Till tävlingsverksamheten behövs fler ledare och volontärer. De som ingår i kommittén erbjuds tävlingsledarutbildning, regelutbildning och utbildning i GIT. Kontakta tävlingskommittén och anmäl ditt intresse.

Tävlingen MoreGolf Mastercard Tour kommer att arrangeras i början av maj 2023. Det är en tour för högsta nivån för herrar i Norden. Maxigolfen kommer fortsätta under 2023. Tävlingarna under golfveckan kommer att utvecklas och spelformer ses över, i syfte att intressera fler deltagare. 

 

 

 

Elit och junior 

Elit- och juniorverksamheten bedrivs av Elit- och juniorkommittén. Kommittén erbjuder tränings- och tävlingsverksamhet för juniorer och elitspelare. Juniorverksamheten ska fortsätta att utvecklas och skapa en miljö där barn och ungdomar kan utvecklas till goda golfare. Träningen delas upp i olika åldersgrupper. 

Det främsta målet är att få fler unga till träning och inom tre år fördubbla antalet juniorer i träning och få aktiva juniorer som resten av livet definierar sig som golfare. Inom junioridrotten ser vi en tendens till att intresset för att tävla har minskat bland ungdomarna. Elit- och juniorkommitténs ambition är att möta dessa juniorer och att vara en klubb med ett stort fokus på utveckling och tävling. 

Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för våra golfspelande juniorer. Ambitionen är att vara en klubb för både bredden och den elitstatsande spelaren.

Kontakta Elit- och juniorkommittéen om du har frågor eller funderingar. Här kan du läsa mer om Elit- och juniorkommittén.

senior 55+ 

Seniorkommitténs huvuduppgift är att tillvarata de äldre medlemmarnas intressen för golfspelet och få så många som möjligt att delta och vara engagerade i klubbens olika aktiviteter.

Grundtanken med kommitténs arbete och inriktning är att verka för att alla skall kunna spela golf livet ut, på ett meningsfullt sätt.

Läs mer om seniorkommittén här.

damkommittén 

Damkommittén strävar efter gemenskap, där alla, unga, gamla, vana eller nybörjare vill träffas, spela golf och känna sig välkomna. Kommittén tar hand om alla nya dammedlemmar och informerar om verksamheten och hälsar dem välkomna. Damkommittén erbjuder sig att hjälpa till att hitta spelpartner både till de som vill tävla, och de som ”bara” vill spela en runda, men saknar spelpartner.

Läs mer om damkommittén verksamhet här.